LATAA JA TULOSTA ESITTEEMME

Klikkaa tästä »

VIERASKIRJA ANNA PALAUTETTA

Klikkaa tästä »

VARAUSKALENTERITEE VARAUS

Klikkaa tästä »

NYT KALASTAMAAN LUE KALASTUSMATKOISTA

Klikkaa tästä »

LÄHDE RISTEILYLLE LUE LISÄÄ ELBATAR RISTEILYISTÄ

Klikkaa tästä »

Vuokrausehdot ja säännöt

KIINTEISTÖ OY KULLASMARINA

VUOKRAUSEHDOT JA SÄÄNNÖT

 

1 §. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sellaisiin maaseutumatkailupalveluihin, joita maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa ja myy yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle.

Ehtoja sovelletaan myös silloin, kun maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa ja myy maaseutumatkailupalveluja toisille yrityksille ja yhteisöille.

 

2 §. Määritelmiä

Näissä sopimusehdoissa:

Maaseutumatkailuyrittäjä (myöhemmin ”yrittäjä”) tarkoittaa Kiinteistö Oy Kullasmarinaa, suomalaista maaseutumatkailuyhtiötä (y-tunnus 2145511-9), jonka kotipaikka on Heinola.

Asiakas tarkoittaa ketä tahansa yksityistä tai juridista henkilöä, joka ostaa Kiinteistö Oy Kullasmarinan tarjoamia palveluja ja/tai tuotteita. Näissä sopimusehdoissa asiakkaaksi ymmärretään myös sellainen yksityishenkilö, joka käyttää toisen yrityksen tai yhteisön Kiinteistö Oy Kullasmarinalta ostamia taikka ostamia ja edelleen välittämiä palveluja ja/tai tuotteita.

Maaseutumatkailupalvelu (myöhemmin ”palvelu”) tarkoittaa

a) majoitusta;

b) majoitusta ja muuta sellaista matkailupalvelusta, joka ei ole kokonaisuuden kannalta olennainen; taikka

c) yhtä tai useampaa seuraavista; ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten kalastus-, hiihto-, vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta.

 

3 §. Sopimuksen syntyminen

Sopimus palvelusta syntyy, kun asiakas on maksanut vähintään varausmaksun ja yrittäjä on vahvistanut sopimuksen syntymisen kirjallisesti asiakkaalle.

Maksamalla vähintään varausmaksun asiakas myös hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi.

Yrittäjällä on oikeus muuttaa palvelujen hintoja. Mikäli hintatiedoissa on vanhentunutta tietoa, yrittäjällä on oikeus oikaista ne ennen sopimuksen syntymistä.

 

4 §. Maksuehdot

Mikäli asiakas varaa palvelun vähintään 28 vrk ennen sen käytön aloittamispäivää, hänen on suoritettava varausmaksuna 30 % palvelun kokonaishinnasta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa varauksesta, kuitenkin niin, että hän suorittaa palvelun koko hinnan aina viimeistään 28 vrk ennen palvelun käytön alkamista.

Mikäli asiakas varaa palvelun puhelimitse, hänen on suoritettava varausmaksuna 30 % palvelun kokonaishinnasta kahden (2) vuorokauden kuluessa varauksesta yrittäjän ilmoittamalle tilille.

Mikäli asiakas varaa palvelun vähintään 28 vrk ennen sen käytön aloittamispäivää, loppumaksu on suoritettava joka tapauksessa viimeistään 28 vrk ennen palvelun käytön alkamispäivää.

Mikäli asiakas varaa palvelun alle 28 vrk ennen sen käytön alkamispäivää tai maksuehtona on MasterCard/Visa, hänen on suoritettava palvelun koko hinta sitä varattaessa.

Maksuosoitukseen on merkittävä palvelua koskevat tiedot (palvelun kesto, kohde, tuotepaketin nimi) ja yrittäjän mahdollisesti antama varausnumero. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

 5 §. Asiakkaan oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ylivoimaisen esteen vuoksi

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö sairastuu äkillisesti vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli asiakas on jo aloittanut palvelun käyttämisen. Asiakkaan on ilmoitettava esteestä yrittäjälle viipymättä. Palvelun käyttämisen este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla.

 

6 § Asiakkaan oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ilman erityistä syytä

Asiakkaalla on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ilman erityistä syytä seuraavasti:

a) viimeistään 28 vuorokautta ennen palvelun käytön aloittamista maksamalla etukäteen ilmoitetut toimituskulut;

b) myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen palvelun käytön aloittamista maksamalla 25 % palvelun kokonaishinnasta;

c) myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun käytön aloittamista maksamalla 50 % palvelun kokonaishinnasta.

Mikäli asiakas purkaa palvelua koskevan sopimuksen myöhemmin kuin 48 tuntia ennen palvelun alkamista tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää sitä olennaisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuu sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille.

Mikäli yrittäjä saa myydyksi saman palvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle tämän palvelusta aikaisemmin maksaman hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut toimituskulut.

 

7 §. Yrittäjän oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ja keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Mikäli yrittäjä purkaa palvelua koskevan sopimuksen, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja mikäli palvelun suorittaminen keskeytetään, asiakkaalle on palautettava toteutumatonta osaa vastaava hinta. Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

Yrittäjällä on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus, mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja.

Yrittäjällä on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus myös, mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö palvelun käyttämiseen liittyvät velvollisuutensa.

8 §. Yrittäjän velvollisuudet

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa hyväkseen ne palvelut, jotka kunkin asiakkaan kanssa on asianomaisen varauksen osalta erikseen sovittu.

 

9 §. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaan on käyttäessään yrittäjän palveluita noudatettava viranomaisten, yrittäjän sekä yrittäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan mahdollisesti käyttämien elinkeinonharjoittajien antamia ohjeita ja määräyksiä.

Asiakas ei saa käyttäytymisellään taikka muutoin häiritä muita yrittäjän palveluita käyttäviä asiakkaita. Mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus ja poistaa asiakas yrittäjän alueelta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista sopimuksen purkamisesta aiheutuvista kuluista.

Asiakas on vastuussa vahingosta, jotka hän tahallisella taikka huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa yrittäjälle taikka kolmansille osapuolille.

Asiakkaan on itse huolehdittava yrittäjän tarjoamien palveluiden käyttämisen mahdollisesti edellyttämistä luvista ja asiakirjoista, kuten ajokortti, passi, viisumi, aseenkantolupa, kalastuksenhoitomaksu taikka vastaava sekä vakuutusturvasta, jonka asiakas katsoo palveluita käyttäessään tarvitsevansa.

 

 10 §. Oikeus vahingonkorvaukseen

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai sen sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta yrittäjän on osoitettava, ettei huolimattomuus ole johtunut siitä itsestään taikka apunaan käyttämästä elinkeinonharjoittajasta.

Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset ja hyödyttömäksi käyneet menot.

Asiakkaan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Yrittäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut asiakkaan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon asiakkaan mahdollinen myötävaikutus, yrittäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai sen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

11 §. Virheilmoitukset

Asiakas on velvollinen välittömästi tekemään yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen palvelussa olevasta puutteesta tai virheestä, joka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

Muut mahdolliset huomautukset puutteista tai virheistä, joita ei voida korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

 

12 §. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Asiakas voi saattaa riita-asian myös käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jolloin oikeuspaikkana on yrittäjän kotipaikan käräjäoikeus.

 

13 §. Sopimuksen kieli

Sopimusehdot on laadittu suomen kielellä ja ne on käännetty englannin ja venäjän kielellä. Mikäli erikielisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä sopimusehtoja, toissijaisesti englanninkielisiä sopimusehtoja ja viimesijaisesti venäjänkielisiä sopimusehtoja.

 

KIINTEISTÖ OY KULLASMARINA
Tekeväntie 2, 18300 HEINOLA
Y-tunnus: 2145511-9
Sivun alkuun

Kiinteistö Oy Kullasmarina || Kullasvuorenkuja 1, 17500 Padasjoki
+358 (0) 40 75 44487 (eng,fi)
info@kullasmarina.fi

mastercard securecode mastercard verified by visa visa electron visa JCB Cards Union Pay